نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه به روایت مرکز پژوهش‌ها

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه سال 1401 دولت سیزدهم پرداخت.
نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه به روایت مرکز پژوهش‌ها

اقتصادنویس به نقل از فارس: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی ابعاد لایحه بودجه 1401 پرداخت.

در این گزارش به نقاط قوت و بررسی ارقام نخستین سند مالی دولت سیزدهم پرداخته و کاهش کسری بودجه و اصلاح سیاست ارزی را از نکات مثبت دانسته است.

در این گزارش آمده است:‌

* نقاط قوت لایحه

1- کاهش کسری بودجه احتمالی تامین نشده

2- افزایش سهم اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای عمرانی از بودجه عمومی

3- کنترل رشد سهم حقوق و دستمزد از بودجه عمومی

4- افزایش پلکانی حقوق

5- اصلاح سیاست ارز ترجیحی

در بخش مصارف 120 هزار میلیارد تومان برای صندوق بازنشستگی کشوری، 75 هزار میلیارد تومان برای سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و 134 هزار میلیارد تومان حق بیمه شاغلان و سایر موارد منظور شده است. آنچه دولت تحت عنوان حقوق دستمزد یا همان جبران خدمات کارکنان دولت می‌پردازد 279 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

* نقاط ضعف بودجه

1-عدم کفایت منابع اختصاص یافته به سیاس تهای حمایتی و جبران اصلاح سیاست ارز ترجیحی

2- بیش‌برآوردی درآمدهای مالیاتی

3- حذف برخی احکام اصلاحی و انضباطی در حوزه شرک تهای دولتی

4- نبود قاعده مشخص و رویه یکسان در تعیین دستگاه های اصلی و تابعه

5- فقدان الگوی مشخص و کارآمد در استفاده از منابع اختصاص یافته به ایجاد رشد اقتصادی مناسب نبودن ساز و کارها

6-پیشنهاد شده مبنی بر ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت ایران و لزوم اصلاح آن

* تغییرات در شیوه بودجه ریزی

انتقال برخی جداول و اطلاعات لایحه بودجه به فایل اطلاعات تکمیلی نظیر:

1- بودجه دستگاه های تابعه

2- اعتبارات انتقال یافته به جدول 7 و 10

3- اعتبارات دستگاه های اجرایی بر حسب فصول هزینه

4- لیست طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دارای مجوز ماده 23

5- اعتبارات واحدهای آموزشی و پژوهشی تابعه

6- کاهش تعداد دستگاه‌های جدول شماره 7 لایحه به 50 دستگاه و ارائه لیست دستگاههای تابعه به تعداد 434 دستگاه و ارائه لیست واحد های آموزشی و پژوهشی تابعه به تعداد 330 ردیف و حذف 287 ردیف نسبت به قانون بودجه سال 1400

7- اتصال تخصیص اعتبار دستگاه به تحقق منابعی که تحصیل آن بر عهده دستگاه است.

همچنین در جدول متفرقه لایحه پاداش پایان خدمت بازنشستگان 22.6 هزار میلیارد تومان، اجرای طرح رتبه بندی معلمان 25 هزار میلیارد تومان و تامین آب و ابرسانی اضطراری به شهر‌ها و روستاها 13 هزار میلیارد تومان منابع دارد.

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید