سد طالقان سرریز شد

با بارشهای مناسب استان تهران در سال آبی جدید، ظرفیت سد طالقان تکمیل و سریزهای آن باز شد.
سد طالقان سرریز شد

با بارشهای مناسب استان تهران در سال آبی جدید، ظرفیت سد طالقان تکمیل و سریزهای آن باز شد.

افزودن نظر جدید